Ing. Leona Syptáková, daňový poradce

1. Daňové poradenství

 • právní pomoc, konzultace ve věcí daní a předpisů souvisejících.
 • jednorázové konzultace i trvalá spolupráce.
 • optimalizace daňového zatížení v souladu s platnými předpisy.
 • zpracování daňových přiznání
 • daňový audit (úplná kontrola nebo kontrola rizikových oblastí z řádně vedeného účetnictví nebo evidence), případná doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v rámci platných zákonů (rezervy, opravné položky apod.).
 • jednání s úřady, asistence při daňových kontrolách.
 • vyřizování řádných i mimořádných opravných prostředků.
 • dozor při vedení účetnictví, metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta.
 • zaměstnanci, pracovní poměr, dohody, zaměstnanecké výhody.
 • konzultace při přípravě obchodních smluv.
 • EET konzultace
 • daň z příjmů fyzických osob:
  • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, možnost prodloužení termínu podání o 3 měsíce.
  • zpracování přehledů osob samostatně výdělečně činných pro OSSZ a ZP.
  • poradenství pro tuzemské i zahraniční osoby.
  • příjmy z tuzemska i ze zahraničí.
  • daň ze závislé činnosti, srážková daň.
  • poradenství pro podnikatele, pronajímatele i nájemce, zaměstnance, rentiéry i osoby s jinými příjmy.
  • osvobození od daně z příjmů.
  • slevy na dani, daňové bonusy.
  • sdružení bez právní subjektivity.
  • spolupracující osoby.
  • leasing, úvěry, splátky.
  • dlouhodobý majetek, odpisy, opravy, technické zhodnocení, rezervy, prodej.
  • inventarizace, škody, manka, technologické úbytky, ztratné.
 • daň z příjmů právnických osob:
  • daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, možnost prodloužení termínu podání o 3 měsíce.
  • příjmy z tuzemska i ze zahraničí.
  • mateřská a dceřinná společnost.
  • poradenství i pro vybrané neziskové organizace.
  • daň ze závislé činnosti, srážková daň.
  • leasing, úvěry, splátky.
  • dlouhodobý majetek, odpisy, opravy, technické zhodnocení, rezervy, prodej.
  • inventarizace, škody, manka, technologické úbytky, ztratné.
 • DPH:
  • daňové přiznání k DPH.
  • souhrnné hlášení.
  • Intrastat.
  • problematika DPH při poskytování služeb.
  • problematika DPH při dodání zboží.
  • osvobozená plnění.
  • tuzemská plnění, plnění v rámci EU, dovoz, vývoz.
  • režim přenesení daňové povinnosti.
  • kontrolní hlášení
 • daň silniční.
 • daň z nemovitostí.
 • daň z nabytí.
 • prodej podniku.

2. Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví (dříve tzv. podvojného účetnictví).
 • vedení daňové evidence (dříve tzv. jednoduchého účetnictví).
 • možnost rekonstrukce účetnictví (zpětného zpracování účetnictví či daňové evidence).
 • příprava a sestavení účetních závěrek řádných i mimořádných.
 • sestavování periodických výkazů hospodaření.
 • vedení účetnictví i pro vybrané neziskové organizace.

3. Vedení mzdové a personální agendy

 • příprava pracovní smlouvy.
 • přihlášky a odhlášky zaměstnavatele i zaměstnanců na příslušné úřady (OSSZ, ZP, FÚ, Kooperativa).
 • zpracování mezd pro malé i velké organizace.
 • zpracování a zasílání povinných přehledů na jednotlivé instituce.
 • zpracování mzdových listin a přehledů pro zaměstnavatele.
 • provedení ročního zúčtování daně.
 • možnost zastupování klientů při kontrolách ze strany OSSZ
  i ZP.

4. Účetní poradenství

 • změny v právních předpisech.
 • pomoc při vypracování vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví.
 • pomoc při zpracování účetní závěrky.
 • posouzení a návrh provedení složitých účetních případů s přihlédnutím k daňovému dopadu.
 • poradenství pro podnikatele, management i zaměstnance.
 • nastavení systému vedení účetnictví s minimalizací nákladů na administrativu, mzdy a další související náklady (systém POHODA).

5. Ostatní služby

 • analýza skutečné finanční situace.
 • zpracování návrhu úspor, investic apod.
 • zpracování podnikatelských záměrů pro klienty, peněžní ústavy apod.
 • zpracování statistických hlášení.
 • zastupování před kontrolními orgány.


Ke zpracování daňových přiznání používám program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.